czwartek, 9 marca 2017

Drodzy Darczyńcy!

Dziękując za zaufanie jakim nas obdarzyliście i za Wasze wsparcie, pragniemy poinformować każdego z Was, że właśnie rozpoczęliśmy przygotowanie sprawozdań z otrzymanych od Państwa darowizn pieniężnych za rok 2016.  Każdy z Państwa otrzyma sprawozdanie najpóźniej do dnia 31.03.2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że do odliczenia darowizny w zeznaniu podatkowym PIT za rok 2016 w roku 2017 nie jest wymagane sprawozdanie z Fundacji tylko bankowy dowód wpłaty, na podstawie którego dokonaliście przelewu darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro.

Taki bankowy dowód wpłaty (tj. blankiet ze stemplem banku, placówki pocztowej lub pobrany przez Państwa plik PDF w przypadku wpłat poprzez system bankowości elektronicznej) jest podstawą do odliczenia darowizny i musi być przechowywany przez Państwa przez okres pięciu lat kalendarzowych wraz z zeznaniem podatkowym.

Nasze sprawozdanie, które do Państwa wysyłamy jest dodatkowym potwierdzeniem, że Państwa darowizna została przez naszą Fundację wykorzystana zgodnie z celem na jaki ją przekazaliście. Fundacja ma obowiązek w ciągu dwóch lat od dnia otrzymania darowizny przekazać taką informację Darczyńcy.

My przyjęliśmy zasadę, że po każdym zakończonym roku kalendarzowym przesyłamy do Państwa sprawozdanie. Jest to ważny dla Państwa dokument. Jednakże do odliczenia darowizny w zeznaniu rocznym sprawozdanie nie jest wymagane. Obligatoryjnie potrzebny jest bankowy dowód wpłaty potwierdzający przekazanie przez Panią/Pana darowizny pieniężnej.

Dziękujemy za okazane wsparcie na rzecz naszych działań statutowych i na realizację poszczególnych projektów.

Razem możemy uczynić wiele Dobra.